Polityka prywatności

RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 / 46 / WE(Ogólne rozporzadzenie o ochronie danych lub "RODO" ) informujemy, iz:

 1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest podmiot oferujący reklamowane produkty lub usługi.
  1. Dmuchane.pl, Chwaszczyńska 133A, GLOBAL INCOME s.c., 81 - 571 Gdynia.NIP: 586 - 216 - 73 - 15
 2. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia Pani / Pana reklamacji w zakresie usterek stwierdzonych w zakupionym produkcie / usłudze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit.b RODO(wykonanie umowy gwarancji), lub na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO(w razie skorzystania z roszczeń wynikających z rękojmi za wady) a ponadto w celu prowadzenia rejestru reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit.f RODO(prawnie uzasadniony interes administratora danych), a także w celu prowadzenia korespondencji czy podejmowania kontaktu w procesie rozpatrywania reklamacji.
 3. Odbiorcą Pani / Pana danych osobowych będą:
  1. firmy z branży IT w zakresie serwisu: sprzętu komputerowego, systemu elektronicznego obiegu informacji i dokumentów, oprogramowania,
  2. kancelarie prawne,
  3. firmy kurierskie,
  4. wykonawcy napraw zgłoszonych reklamacji,
  5. firma zajmująca się niszczeniem dokumentów,
  6. podmioty działające w ramach grupy przedsiebiorstw,
  7. wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub podmioty współpracujące w procesie reklamacji, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
 4. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń z gwarancji lub rękojmi, zaś w zakresie prowadzonego przez administratora rejestru reklamacji do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu(maksymalnie 10 lat).
 5. Z zastrzeżeniem warunków określonych w przepisach RODO przysługują Pani/ Panu następujące prawa:
  1. prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  2. prawo do wniesienia sprzeciwu, w tym profilowania wobec przetwarzania opartego na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych.
  3. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
  4. Pani / Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym równiez w formie profilowania.
  5. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do prawidłowego zrealizowania Państwa reklamacji.